Zakonodaja

 

STARŠEVSKO VARSTVO IN DRUŽINSKI PREJEMKI

  • KRAJŠI DELOVNI ČAS IN PLAČILO PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZARADI STARŠEVSTVA

Eden od staršev, ki neguje in varuje zmerno ali težje gibalno oviranega otroka ali otroka z zmerno ali težjo motnjo v duševnem razvoju tudi po 3. letu starosti otroka, vendar ne dlje kot do 18. leta starosti otroka.

  • DODATEK ZA NEGO OTROKA, VIŠJI DODATEK ZA NEGO OTROKA 

Eden od staršev ali druga oseba za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. Višina dodatka za nego otroka zaradi povečanih življenjskih stroškov, ki jih ima družina pri preživljanju in negi takega otroka, znaša 100 eurov mesečno, lahko pa znaša 200 eurov mesečno, če gre za otroke z določenimi boleznimi s seznama hudih bolezni, ki ga določi minister na predlog pediatrične klinike.

Kriteriji za višji dodatek:

1. Otroci s cistično fibrozo, do vstopa v osnovno šolo.

2. Otroci s cistično fibrozo, po vstopu v osnovno šolo, ki imajo 2 ali več kliničnih kroničnih zapletov cistične fibroze:

- FEV1 pod 70% pričakovane normalne vrednosti,

- indeks telesne mase pod 25. percentilom normalne vrednosti,

- pogosta in težka prebolevanja okužb dihal (več kot 3 antibiotična intravenska zdravljenja ali več kot 4 oralna antibiotična zdravljenja letno),

- sladkorna bolezen,

- napredovana oblika jetrne bolezni (ciroza jeter z vsaj enim od zapletom: portalna hipertenzija, hipersplenizem, motena sistemska funkcija jeter, ascites).

  • DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEK

Eden od staršev ali druga oseba, kadar zapusti trg dela ali začne delati krajši delovni čas od polnega zaradi nege in varstva otroka oziroma je upravičen do višjega dodatka za nego otroka. Višina delnega plačila za izgubljeni dohodek je 734,15 eurov mesečno.

 

SOCIALNO VARSTVO

  • NADOMESTILO ZA INVALIDNOST

Invalidi, pri katerih je ugotovljeno, da je prizadetost nastala v otroški oziroma mladostni dobi do dopolnjenega 18. leta starosti oziroma v času rednega šolanja, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti. Nadomestilo za invalidnost pridobi invalidna oseba ne glede na socialno stanje oziroma cenzus na družinskega člana in od 1. aprila 2017 znaša 370,86 eurov.

  • DODATEK ZA TUJO NEGO IN POMOČ

Invalidi, ki prejemajo nadomestilo za invalidnost, če potrebujejo stalno pomoč in postrežbo drugega pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb. Višina dodatka pri opravljanju:

- vseh osnovnih življenjskih potreb je 206,03 eurov, 

- večine osnovnih življenjskih potreb je 103,02 eurov.

  • VARSTVENI DODATEK

Trajno nezmožni za delo, ki so invalidsko upokojeni, imajo status invalida I. kategorije ali status invalida po ZDVDTP ali mnenje invalidskih komisij Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o trajni nezmožnosti za delo.  

Trajno nezaposljive osebe, ki razpolagajo z odločbo o nezaposljivosti Zavoda RS za zaposlovanje po ZZRZI oziroma drugega ustreznega organa po predpisih, ki urejajo status invalidov.

Mesečni dohodek za samsko osebo od 1. avgusta 2017 ne presega 484,97 eurov. Od 1. februarja 2017 se pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, kot premoženje ne šteje stanovanje, v katerem oseba dejansko prebiva in ima tam prijavljeno stalno prebivališče ter njegova vrednost ne presega ali dosega višine 120.000 eurov.

 

Opomba: STANDARDI ZA OSKRBO BOLNIKOV S CISTIČNO FIBROZO: Evropsko soglasje, objavljeno v Journal of Cystic Fibrosis, leta 2005, 2014